Onderzoek studentenverenigingen onder eerstejaars studenten 2014

In juli 2014 deed de onafhankelijke studenten website Studenten Wegwijzer onderzoek naar de intentie en motivatie van aankomend eerstejaars studenten rondom het lidmaatschap bij studentenverenigingen.

 

Kwart van eerstejaars studenten van plan om lid te worden van vereniging

Op de vraag of de aankomend student van plan is om lid te worden van een studentenvereniging geeft ongeveer een kwart (24,8%) aan dit wel van plan te zijn. Wederom een kwart (25,5%) is niet van plan om lid te worden en de helft (49,7%) weet het nog niet.

 

Lid worden of niet

Motivatie om lid te worden

De redenen die het meest genoemd worden om lid te willen worden van een studentenvereniging zijn: nieuwe mensen ontmoeten en andere mensen ontmoeten dan alleen studiegenoten.

Ook het belang voor het netwerk later wordt regelmatig genoemd, maar deze reden wordt niet vaak genoemd als belangrijkste reden om lid te worden en lijkt dus meer “mooi meegenomen”. Het is opvallend is dat vooral mannelijke studenten deze netwerk motivatie om lid te worden opvoeren.

Een ander opvallend resultaat is dat alleen vrouwelijke studenten het “willen organiseren in verenigingsverband” opgeven als een van de redenen om lid te worden. Aangezien er meer dan voldoende mannelijke studenten actief zijn in besturen en commissies “ontdekken” mannelijke studenten hun organisatietalent of de toegevoegde waarde van bestuurswerk kennelijk pas tijdens hun studententijd.

Ruim 75% van de studenten die aangeven lid te willen worden, weten nu nog niet bij welke specifieke vereniging ze lid willen worden.

 

Lid worden - redenen

Lid worden - vereniging

Redenen om geen lid te willen worden

De groep die geen lid wil worden van een studentenvereniging geeft als belangrijkste reden op dat hiervoor de tijd ontbreekt. Andere belangrijke redenen die worden opgegeven zijn het (nog) thuis wonen en geen zin hebben in een “ontgroening”. Deze laatste reden wordt echter nauwelijks als belangrijkste reden opgevoerd.

 

Geen lid worden - redenen

Twijfelaars

Ook onder de studenten die het nu nog niet weten wordt tijdgebrek als een van de belangrijkste redenen genoemd om nog te twijfelen.

Andere belangrijke afwegingen onder twijfelaars zijn dat ze nog niet (goed) op de hoogte zijn van het verenigingsaanbod in hun studentenstad, en dat ze nog niet weten of vrienden/studiegenoten lid gaan worden van een studentenvereniging.

Twijfel - redenen

 

Thuiswonende versus uitwonende studenten

Onder studenten die op kamers gaan geeft 37% aan bij een studentenvereniging te willen gaan. Bij studenten die thuis blijven wonen is dit nog niet eens de helft (18%). Kennelijk vormt het thuis wonen een flinke barriere om lid te willen worden.

HBO studenten zijn eveneens iets minder geneigd om lid te worden dan WO studenten (respectievelijk 22% en 29%), maar dit kan in belangrijke mate zijn beïnvloed door het feit dat HBO studenten aanzienlijk vaker thuiswonend zijn.

 

 

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in juli 2014 onder scholieren die net eindexamen hadden gedaan en na de vakantie aan hun studie beginnen. In totaal zijn ruim 600 respondenten ondervraagd middels een online enquete. De hierboven gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 251 respondenten waarvan het opleidingskenmerk HBO of WO bekend was. Voor de hoofdconclusies en de toelichtingsvragen zijn de steekproeven representatiever gemaakt door middel van weging op basis van geslacht. Omdat exacte cijfers ontbreken voor 2014 wordt de verdeling van geslacht onder de populatie van eerstejaars studenten verondersteld 50/50 te zijn. Respondenten zijn geworven vanuit verschillende geografische gebieden en kennen een behoorlijke representatieve spreiding ten aanzien van de toekomstige studentenstad.